Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2014. január 21.

Észrevételek nem előrecsomagolt élelmiszerek allergén jelölésével kapcsolatban

- Az ÉVE a Jelölési munkacsoportban a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: EU jelölési rendelet) a nem előrecsomagolt élelmiszerek allergiát/intoleranciát okozó anyagokkal kapcsolatos jelölésére vonatkozó tervezett nemzeti intézkedések vonatkozásában kizárólag a hazai kiskereskedők és -láncok érdekeit kívánja megjeleníteni és képviselni. Ennek megfelelően jelen észrevételeinket és javaslatainkat azon élelmiszervállalkozások képviselőivel való konzultáció eredményeképpen terjesztjük elő, amely élelmiszervállalkozások a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.. törvény 2. §-ának 13. pontja szerint kiskereskedelmi tevékenységet – ide nem értve a vendéglátást – végeznek, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 2. §-ának f) pontja szerinti forgalmazónak, és – összhangban az ÉVE Alapszabályában foglalt célokkal - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: kkv) minősülnek.

  • Az EU jelölési rendelete - az előrecsomagolt termékektől eltérően – a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében a tagállamok számára lehetővé teszi, hogy a helyi gyakorlati feltételektől és körülményektől függően a rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapítsanak meg. A potenciális allergénekre vonatkozó tájékoztatást azonban a nem előrecsomagolt termékek esetében is mindig a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani.[1]

Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy amennyiben a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében a potenciális allergénekre vonatkozó jelölésére nincs külön nemzeti szabályozás, akkor az EU jelölési rendelet előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó előírásait kell alkalmazni, azaz a tájékoztatást címkén kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ez azt jelenti, hogy amennyiben valamely tagállam 2014. december 13-ig nem fogad el a nem előrecsomagolt termékek vonatkozásában az allergénekkel kapcsolatos szabályozást, a tájékoztatást az előrecsomagolt termékekkel azonos módon, tehát mindenképpen könnyen látható, jól olvasható írásos formában, és adott esetben letörölhetetlen módon kell megadni a fogyasztó részére.[2] Erre tekintettel szükségesnek tartjuk és támogatjuk, hogy a derogációval élve nemzeti szabályozásra kerüljön sor a nem előrecsomagolt termékek allergén jelölésére vonatkozóan.

Hivatkozunk azonban arra, hogy a hazai kkv-nek minősülő élelmiszerkereskedők és –láncok – mind méretben, mind pedig földrajzilag – széles skálán mozognak, és az egyes kereskedelmi egységek lehetőségei eltérnek egymástól, az egyes üzleteket működtető vállalkozások nem mindegyike rendelkezik megfelelő erőforrással, ezért a nem előrecsomagolt termékek allergén jelölésére vonatkozó nemzeti intézkedések végrehajtása nem róhat túlzott anyagi terhet rájuk. A jogszabályra vonatkozóan alapvető elvárásként fogalmazódik meg, hogy az abban foglalt rendelkezés ne legyen végrehajthatatlan, és ne terhelje meg túlságosan bürokratikus kötelezettségekkel az egyes vállalkozásokat, illetve kereskedelmi egységeket.

Hivatkozunk továbbá arra, hogy a hazai kiskereskedelmi láncokhoz tartozó, illetve a független üzletek, számos helyi beszállítóval – például pékekkel, tejtermelőkkel – működnek együtt, amelynek következtében – eltérően a multinacionális üzletláncoktól - nem rendelkeznek egységes cikktörzzsel. Ennek következtében a nem előrecsomagolt élelmiszerek allergén tartalmára vonatkozó adatbázis folyamatos frissítése és karbantartása - figyelembe véve a változó és eltérő beszállítói kört – problémát jelent a kiskereskedelmi egységeknek, és az ezeket üzemeltető hazai kkv-knak. Álláspontunk szerint az allergén anyagokra vonatkozó fogyasztói tájékoztatás tartalmáért a kereskedőt nem terhelheti felelősség, tekintettel arra, hogy ezen adatok az előállítótól/gyártótól származnak.

Tekintettel arra, hogy az EU jelölési rendelet értelmében nem elfogadható „tájékoztatási mód”, ha az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatás kizárólag „kérésre” történik, de a gyakorlati megvalósíthatóság érdekében a nemzeti intézkedések lehetővé tehetik, hogy egy nem előrecsomagolt élelmiszerre vonatkozóan az allergiát okozó anyagokkal kapcsolatosan az élelmiszervállalkozó a fogyasztó kérésére adjon részletes tájékoztatást. Ennek megfelelően a tájékoztatás akkor is megfelelő, ha feltűnő helyen és könnyen látható, jól olvasható és adott esetben letörölhetetlen módon azt jelzi, hogy a fogyasztó kérésre az eladási helyen a nem előrecsomagolt termékekkel kapcsolatban allergén anyagokra vonatkozó tájékoztatás érhető el. Ez a megoldás már jelzi a fogyasztónak, hogy a kérdéses nem előrecsomagolt élelmiszer allergiát okozó anyagokkal kapcsolatos kérdéseket vet fel és hogy ilyen tájékoztatás rendelkezésre áll és könnyen hozzáférhető, ugyanakkor költségkímélő.

A fentiek alapján a jogszabály előkészítésekor az alábbi javaslatokat kérjük figyelembe venni.

- A jogszabályi rendelkezések megalapozásához célszerűnek tartjuk megvizsgálni, hogy az Európai Unió Magyarországhoz hasonló fejlettségű, történelmi örökségű Közép-kelet európai tagállamai (az ún. visegrádi országok) milyen nemzeti intézkedések bevezetését tervezik a nem előrecsomagolt termékek allergén jelölésével kapcsolatban

- Célszerűnek tartjuk, hogy a kkv-nak minősülő élelmiszer-kiskereskedők vonatkozásában egyedi szabályok kerüljenek megállapításra, ennek érdekében megfontolandónak tartjuk önálló almunkacsoprtban tárgyalni a kiskereskedelemre, illetve a vendéglátásra és közétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseket.

- Szükségesnek tartjuk az egyes (technikai) megoldások költségigényének felmérését és annak megvizsgálását, hogy állami pályázati források milyen mértékben állnak rendelkezésre az estleges beruházások megvalósításához.

- Megfontolandónak tartjuk – a FELIR rendszer mintájára – egy olyan, az OÉTI vagy a NÉBIH által kezelt központi allergén lista kialakítását, amelybe a kiskereskedők részére beszállított nem előrecsomagolt élelmiszerek allergén adatait a gyártók, illetve beszállítók töltik fel és frissítik.

- Javasoljuk, hogy a jogszabály rögzítse a gyártó/előállító felelősségét az allergén/intoleráns anyagok tájékoztatásáért, mivel az élelmiszerek összetevőiről a gyártó/előállító rendelkezik teljes körű és naprakész ismerettel.

- A nem előrecsomagolt termékek allergén jelölésének módjára javasoljuk, hogy a gyártó/előállító által a kereskedő részére kötelezően átadandó tájékoztatás egy, a fogyasztók által könnyen hozzáférhető helyen kerüljön elhelyezésre, egyidejűleg erről a fogyasztót az eladási helyen egy jól látható helyen elhelyezett, jól olvasható felirat tájékoztassa. (Pl. Az üzletben kapható nem előrecsomagolt élelmiszerek allergén összetevőiről a pénztárnál/pultnál stb. kérhető tájékoztató anyagból értesülhet.) Ez utóbbi felirat elhelyezéséért a kereskedő felelősségét célszerű a jogszabályban meghatározni.


[1]1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Preambulum (48)

[2]Az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának tájékoztató anyaga, 2013.január 31.