Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2015. május 11.

Észrevétel a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló FM rendelet-tervezettel kapcsolatban

A Tervezet 1. mellékletének 1. pontját javasoltuk kiegészíteni a következők szerint.

„1. Az R. 10. melléklet A rész II. pont 4. alpontja helyébe a következő alpont lép; egyidejűleg a II. ponta következő 5. és 6. alponttal egészül ki:

[Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó általános előírásokon túlmenően a B részben meghatározott termékekre az alábbi követelményeket kell alkalmazni:]

„4.A címkén fel kell tüntetni a méz eredetét, a származási ország(ok) nevének megjelölésével. Különböző országokból származó mézek keverésekor a felsorolás a következőkkel helyettesíthető:

4.1. EU-országokból származó mézkeverék,

4.2. EU-n kívüli országokból származó mézkeverék,

4.3. EU-országokból és EU-n kívüli országokból származó mézkeverék.

5. A külön törvény szerint hungarikummá nyilvánított mézet tartalmazó mézkeverék esetén a címkén fel kell tüntetni a hungarikum méz százalékos arányát.

[5.] 6. A virágpor, mint a méz természetes alkotóeleme, az ezen előírás B részében meghatározott termékek esetében nem tekinthető a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés f) pontja szerinti összetevőnek.”