Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

2015. október 16.

Észrevétel a GMO-mentességre utaló jelölésről szóló FM rendelet-tervezettel kapcsolatban.

I.Általános észrevétel:

Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület (ÉVE) az egészséges élelmiszerek fogyasztására ösztönöz. Az ÉVE célja különösen azon magyarországi élelmiszervállalkozók piacra jutásának és versenyképességének növelése, amelyek e termékek előállításával és forgalmazásával hozzájárulnak az egészséges táplálkozást eredményező egészségtudatos fogyasztói magatartás kialakításához. Az ÉVE ennek érdekében elő kívánja segíteni, hogy a fogyasztók keressék, és preferálják az egészséges élelmiszertermékeket, és ezáltal e termékek fogyasztási volumene meghatározóvá váljon az élelmiszer fogyasztás piacán. Ennek megfelelően az ÉVE alapvetően egyetért a Tervezetben foglaltakkal.

II.Részletes észrevétel

A Tervezet 10. §-ának (1) bekezdése szerint e rendeletben foglalt előírások betartását a GMO-mentes termelés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltak szerint kell ellenőrizni.

A Tervezet ugyanakkor nem tartalmaz egyértelmű előírást arra vonatkozóan, hogy a GMO-mentes termelés során előállított áru forgalombahozatalát követően mely hatóság ellenőrzi, figyelemmel az alábbiakra.

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. Cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer jellemzői és különösen annak jellege, azonossága, tulajdonságai, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási országa vagy eredetének helye, előállításának vagy termelésének módja tekintetében.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 25. §-ának (3) bekezdése szerint az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

A 1169/2011/EU rendelet, az Éltv. és a Tervezet hivatkozott rendelkezéseinek összevetése alapján megállapítható, hogy a GMO-mentes termék forgalomba hozatalát követően az Fttv. szerint meghatározott hatóságok – a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - rendelkezik hatáskörrel a GMO-mentességre utaló jelölés jogszerű feltüntetésének megítélése tekintetében. Mivel utóbbi hatóságok nem rendelkeznek megfelelő szakmai és jogszabályi háttérrel a tekintetben, hogy az adott – a GMO-mentességre utaló jelölést viselő – termék termelése során megfelelt-e a Tervezetben foglalt követelményeknek, belföldi jogsegéllyel fordulnak majd az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez. Véleményünk szerint ez lassítani fogja a hatósági ellenőrzések menetét.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Éltv. 10. §-ának (1) bekezdése ugyanakkor lehetőséget ad a (kógens) élelmiszer-jelölési előírások betartásának ellenőrzésére. Megítélésünk szerint a Tervezetben foglalt jelölés ilyen, eltérést nem engedő élelmiszer-jelölési előírásnak minősül.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló T/6410. számú törvényjavaslat általános indokolása szerint annak célja a közigazgatási hatóságok által lefolytatott eljárásokra vonatkozó általános és különös szabályok módosításával az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása: a közigazgatási bürokráciacsökkentés jogszabályi kereteinek megteremtése. Összhangban a Kormányzat bürokráciacsökkentésre vonatkozó törekvéseivel, javasoltuk a Tervezet 10. §.-a (1) bekezdésének alábbi módosítását.

„10. § (1) E rendeletben foglalt előírások betartását a GMO-mentes termelés és a GMO-mentességre utaló jelölés csomagoláson, címkén, kísérő okmányon vagy a reklámozás során való alkalmazása során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben foglaltak szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi. A GMO-mentes termelés nyomonkövetése önellenőrzésen és hatósági ellenőrzésen alapul.”