Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

​2016. február 1.

Álláspont az élelmiszerek címkézésének bizonyos módszereiről szóló cseh rendelettervezettel (150619 CZ, alapdokumentum: 150469 CZ) kapcsolatban

Hivatkozással a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. Cikkére, a Tervezet 2. §-ának (1) bekezdése példálódzva meghatározza, hogy mi tekintendő megtévesztő utalásnak (az élelmiszerek, vagy azok összetevői megfelelőek gyermekek számára, „házi készítésű”, „friss”, „élő”, „tiszta”, „természetes”, vagy „eredeti”; az élelmiszerek „dia”-jellegűek; az élelmiszereket különleges táplálkozási célokra szánták, diétás-jellegűek; vagy az élelmiszereket vallási vagy rituális előírások szerint készítették el). A Tervezet 2. §-ának (2) bekezdése további megtévesztő állításokat sorol fel.

A Tervezet 2. §-ának (3) bekezdése végül meghatározza, hogy mely utalások nem tekintendők félrevezetőnek. E tekintetben kiemelendő a Tervezet 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja, amely – az (1) bekezdés a) pontjával összhangban – úgy értelmezendő, hogy a gyermekek számára készített, „házi készítésű”, „friss”, „élő”, „tiszta”, „természetes”, vagy „eredeti” utalásokat leíró információknak kell kísérniük, amelyek bizonyíthatóan indokolják az utalás alkalmazását, és nem vezetik félre a fogyasztót. Továbbá a Tervezet 2. §-a (3) bekezdésének d) pontja – az (1) bekezdés d) pontjával összhangban – úgy értelmezendő, hogy az élelmiszerek vallási vagy rituális előírások szerinti elkészítésével kapcsolatos utalásokat alá kell támasztani az illetékes vallási hatóságok által kiadott dokumentummal, vagy a Mezőgazdasági Minisztérium által kiadott érvényes döntésnek egy példányával, amely lehetővé teszi állatok levágását egyházak és vallási közösségek szükségleteinek kielégítésére.

Az 1169/2011/EU rendelet 7. Cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás nem lehet megtévesztő, különösen az élelmiszer jellemzői és különösen annak jellege, azonossága, tulajdonságai, összetétele, mennyisége, eltarthatósága, származási országa vagy eredetének helye, előállításának vagy termelésének módja tekintetében.

Az 1169/2011/EU rendelet 38. Cikkének (1) bekezdése szerint az e rendelet által egyedileg harmonizált tárgykörökben a tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak fenn nemzeti intézkedéseket, kivéve, ha azt uniós jog megengedi. Az ilyen nemzeti intézkedések nem gátolhatják az áruk szabad mozgását, és ezek következtében a más tagállamokból érkező élelmiszertermékeket hátrányos megkülönböztetés nem érheti.

Álláspontunk szerint a 1169/2011/EU rendelet 7. Cikke a 38. Cikk (1) bekezdése szerinti egyedileg harmonizált tárgykörnek minősül, amely tárgykörben a tagállamok nem fogadhatnak el nemzeti intézkedéseket. Ennek megfelelően az élelmiszerekkel kapcsolatos megtévesztő tájékoztatásokkal kapcsolatos uniós előírásokat a tagállamok nem egészíthetik ki további szabályok bevezetésével, így különösen a Tervezet 2. §-a (3) bekezdésének b) és d) pontjaihoz hasonló, leíró információk és kísérő dokumentumok előírásával. Megítélésünk szerint a Tervezetben foglalt leíró információk és kísérő dokumentumok megkövetelése miatt a más tagállamokból érkező élelmiszertermékeket hátrányos megkülönböztetés éri, ezért a Tervezet hivatkozott rendelkezései ellenétesek az 1169/2011/EU rendelet kógens előírásaival.

Javasoltuk a Tervezet 2. §-a (3) bekezdése b) és d) pontjai törlését.