Élelmiszervállalkozók
Versenyképességéért Egyesület

​2017. november 28.

Álláspont a nyersanyagként felhasznált tej eredetének a tej és tejtermékek címkéjén történő szóló 170421 E számú spanyol királyi rendelet-tervezettel kapcsolatban

1. A Tervezet indokolása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 39. Cikkére történő hivatkozással kívánja bevezetni a tej származási helyének kötelező feltüntetését, ide nem értve a Tervezet kölcsönös elismerési záradékában foglalt – nem Spanyolországban előállított – termékeket. A Tervezet kölcsönös elismerési záradéka szerint ugyanis a Tervezet követelményei nem alkalmazandók az Európai Unió más tagállamában törvényesen gyártott vagy értékesített termékekre, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiból, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás szerződő feleitől vagy az Európai Unióval vámuniós megállapodást kötött államokból származó termékekre.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Tervezet a Magyarországon előállított tejre nem vonatkozik. Ennek megfelelően álláspontunk szerint a Tervezet közvetlen kereskedelmi akadályt nem képez a hazai előrecsomagolt tej spanyolországi forgalmazásával összefüggésben, mindazonáltal protekcionista intézkedésnek tekinthető.

2. A Tervezet 3. Cikkének 3. pontja szerint „az 1. és 2. bekezdésben szereplő adatokat az összetevők felsorolásában közvetlenül a szóban forgó összetevő neve után, vagy a felsorolás alatt egy megjegyzésben kell feltüntetni. Ezeket az adatokat az összetevők felsorolásához használt betűmérettel és betűszínnel kell feltüntetni.”

A 1169/2011/EU rendelet 9. Cikkének b) pontja szerint az élelmiszeren fel kell tüntetni az összetevők felsorolását, a 9. Cikk i) pontja szerint továbbá a származási ország vagy az eredet helye, amennyiben azt a 26. cikk előírja.

A 1169/2011/EU rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az összetevők felsorolását megfelelő kifejezés kezdi vagy előzi meg, amely az „összetevők” szóból áll vagy azt tartalmazza. A felsorolásnak tartalmaznia kell az élelmiszer összes összetevőjét, az élelmiszer előállításakor való felhasználásuk időpontjában mért tömegük szerinti csökkenő sorrendben. A 1169/2011/EU rendelet 18. cikk (2) bekezdése alapján az összetevőket saját nevük szerint kell feltüntetni, adott esetben a 17. cikkben (élelmiszer neve) és a VI. mellékletben megállapított szabályoknak megfelelően. A 1169/2011/EU rendelet 18. cikk (4) bekezdése szerint az e cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó további szabályokat a VII. melléklet állapítja meg. A 1169/2011/EU rendelet 13. Cikkének (1) bekezdése alapján a 44. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott nemzeti intézkedések sérelme nélkül (nem előrecsomagolt élelmiszerek), az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb közbeiktatott anyaggal.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az összetevők felsorolása megszakításának minősül a Tervezet azon előírása, amely szerint a származási hely a szóban forgó összetevő neve után tüntetendő fel. Ez álláspontunk szerint ellentétes a 1169/2011/EU rendelet 13. Cikkének (1) bekezdésében foglalt előírással.

3. A Tervezet 3. Cikkének 4. pontja szerint abban az esetben, ha a 1169/2011/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdésének d) pontjának megfelelően az összetevők felsorolása nem szerepel a címkén, az 1. és 2. bekezdésében szereplő információkat az élelmiszer nevéhez közel, az élelmiszer nevével megegyező méretű és színű betűkkel kell feltüntetni.

A 1169/2011/EU rendelet 13. Cikkének (2) bekezdése szerint a bizonyos élelmiszerekre alkalmazandó külön uniós rendelkezések sérelme nélkül, a 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt kötelező adatok csomagoláson vagy az ahhoz rögzített címkén való feltüntetésekor azokat jól olvashatóan és olyan betűméretben kell a csomagolásra vagy a címkére nyomtatni, amelynél a IV. melléklet szerint meghatározott x-magasság legalább 1,2 mm.

A 1169/2011/EU rendelet 13. Cikkének (5) bekezdése értelmében a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában (élelmiszer neve), e) pontjában (az élelmiszer nettó mennyisége) és k) pontjában (az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok esetében a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékba) felsorolt adatokat ugyanazon látómezőben kell feltüntetni.

A 1169/2011/EU rendelet nem rendelkezik a kötelezően feltüntetendő adatok színéről.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Tervezet 3. Cikkének 4. pontja a származási hely feltüntetését az élelmiszer nevével egy látómezőben, adott esetben a 1,2 mm x-magasságnál nagyobb méretben és az élelmiszer nevével azonos színben követeli meg. Álláspontunk szerint ezen előírás ellentétes a 1169/2011/EU rendelet 13. Cikkének (2) és (5) bekezdésével.

4. A Tervezet a 1169/2011/EU rendelet 39. Cikkében foglalt nemzeti jogalkotási felhatalmazásra hivatkozik, ezért a 1169/2011/EU rendelet 45. Cikke alkalmazandó.

A 1169/2011/EU rendelet 45. Cikkének (1) bekezdése szerint amennyiben e cikkre történik hivatkozás, az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatásról szóló új jogszabály elfogadását szükségesnek tartó tagállam előzetesen értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a tervezett intézkedésekről, és azokat megindokolja.

A 1169/2011/EU rendelet 45. Cikkének (2) bekezdése szerint a Bizottság konzultációt folytat a 178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsággal, amennyiben az ilyen konzultációt hasznosnak véli, vagy ha egy tagállam ezt kéri. Ebben az esetben a Bizottság gondoskodik arról, hogy ez a folyamat valamennyi érintett szereplő számára átlátható legyen.

A 1169/2011/EU rendelet 45. Cikkének (3) bekezdése értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló új jogszabály elfogadását szükségesnek tartó tagállam a tervezett intézkedéseket csak három hónappal az (1) bekezdésben említett értesítés után hozhatja meg, amennyiben a Bizottságtól nem érkezett kedvezőtlen vélemény.

A 1169/2011/EU rendelet 45. Cikkének (4) bekezdése szerint, ha a Bizottság véleménye kedvezőtlen, az e cikk (3) bekezdésében említett időszak letelte előtt a 48. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárást kezdeményezi annak eldöntése érdekében, hogy a tervezett intézkedések – szükség esetén a megfelelő módosításokkal – végrehajthatók-e.

A hivatkozott 1169/2011/EU rendelet 48. Cikkének (2) bekezdése a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet 5. Cikkére utal, amely az ún. vizsgálóbizottsági eljárást tartalmazza.

A Tervezet szerint a Tervezetben foglalt rendelkezésekről a 1169/2011/EU rendelet 45. cikkében meghatározottak szerint értesítették az Európai Bizottságot.

Nincs arról tudomásunk, hogy a Bizottság nyilvánított-e véleményt a Tervezettel kapcsolatban. Megítélésünk szerint ugyanakkor célszerű volna a Bizottságot arra ösztönözni, hogy a 1169/2011/EU rendelet 45. Cikkének (4) bekezdése alapján kedvezőtlen véleményt nyilvánítson a Tervezettel kapcsolatban és indítsa el a vizsgálóbizottsági eljárást, a fent részletezett indokok alapján.